Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS - EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

 

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 

3. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 

4. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.

 

5. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.

 

6. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

 

7. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

8. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 

9. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere prestaties en diensten stop te zetten.

 

10. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

11. Garantie’s zijn overeenstemmend met de garantie die geboden wordt door onze leveranciers. Bij gepersonaliseerde kledij en plakwerk wordt er een garantie van 3 maand gerekend. Dit startend vanaf de factuurdatum.

 

12. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade van enerlei aard zo de klant opteert om een sticker per post/per koerier te ontvangen, zelf op te halen. Wij kunnen ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade van eender welke aard zo de klant opteert om de sticker zelf te kleven.

Bij ophaling houden wij de items maximaal 1 maand. Indien dit binnen deze termijn niet opgehaald is, geeft de klant stilzwijgend toestemming en behouden wij ons het recht deze opnieuw aan te bieden op de markt.

Bij verzending ziet de klant er op toe dat hij het juiste adres opgeeft. Indien de items teruggestuurd worden, zal de klant een tweede maal verzending in rekening worden gebracht.

 

13. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan aangebrachte bestickering door invloeden of omstandigheden waardoor de sticker wordt/is beschadigd. Bv. door weersomstandigheden, steenslag, stof, ruitenwissers, botsing, …

 

14. Wij zijn niet verantwoordelijk zo er door ons gemaakte stickers of refererend naar ons bedrijf, worden gekleefd door derden op privé- , publieke en/of openbare domeinen en/of dus worden gebruikt als vandalisme.

 

15. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade op gekleefde ondergronden zoals verkleuring door weersinvloeden, UV-blootstelling, weersomstandigheden, eventuele blijvende lijmresten of afgetrokken verf.

 

16. Zo u opteert om zelf stickers te kleven, adviseren wij ten stelligste om de ondergrond te polijsten, zeker wanneer er coating op het oppervlak staat, en de ondergrond te ontvetten met een surface cleaner om eventuele contaminaties te elimineren.

 

De stickers worden gekleefd d.m.v. de backing en applicatietape goed aan te wrijven. Daarna de backing nauwkeurig verwijderen zodat de sticker op de applicatietape blijft. Onmiddellijk hierna de sticker met de applicatietape voorzichtig en gelijkmatig aanbrengen op het stof- en vetvrije oppervlak.

 

17. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de textiel en de kwaliteit van de aangebrachte bedrukking erop zo de klant zelf kledij aanlevert om te laten bedrukken.

 

18. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kledij, stickers of merchandise die stootaangevend zijn en bijzondere gevolgen kunnen hebben van allerlei aard bv. met de politie, overheid, juridisch…

 

De koper verklaart dat hij bij een bestelling van kledij, stickers of merchandise goedkeuring heeft van de licentiehouder om logo’s of afbeelding te bestellen en te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk zo er sprake is van schending van Copyright. De door u gevraagde producten worden op maat gemaakt volgens de door u doorgegeven specificaties. Wij gaan ervan uit dat u toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo/beeldmerk.

 

— Wij behouden ons het recht om stickers of bedrukking te weigeren. —

 

19. Volgens de Belgische wetgeving kan een zonneband met of zonder belettering op de voorruit (met uitzondering van de voorste zijruiten) toegelaten worden als de zonneband de afmetingen van de originele zonnekleppen, in neergeklapte toestand tegen de voorruit, niet overschrijdt. Andere stickers op de voorruit zijn verboden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen en aansprakelijkheden zo u geen rekening houdt met de geldende Belgische wetgeving omtrent belettering / bekleving / bedrukking.

 

20. Verwerking persoonsgegevens

 

20.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Vossiecreations, heeft Vossiecreations de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

 

20.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Vossiecreations persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.

 

20.3. De contactpersonen hebben een recht van toegang tot hun gegevens, verbetering m.b.t. hun gegevens alsook het recht om de gegevens te verwijderen. Indien dit gewenst is, kan u ten allen tijde terecht op info@vossiecreations.com